Kategorie

Výrobci

Ochrana osobních údajů – směrnice GPDR

Pravidla zpracování osobních údajů

Jedná se o pravidla, kterými se řídíme při zpracování osobních údajů, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů, právo na soukromí subjektů a nemohlo dojít ke zneužití osobních údajů.

Společnost ŠTURM TRANSPORT spol. s.r.o. stanovuje s platností od 1.5.2018 následující Pravidla zpracování osobních údajů, dále jen „Pravidla“. Tato pravidla odpovídají povinnostem uloženým Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Prostřednictvím těchto pravidel informujeme o skutečnostech a právech našich potencionálních partnerů a zákazníků v souvislosti s možným zpracováním jejich osobních údajů. 

V těchto pravidlech je stanoveno jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak s údaji nakládáme.

Proč shromažďujeme osobní údaje

Důvody shromažďování osobních údajů

Vaše osobní údaje musíme zpracovávat výlučně, pokud je to nezbytné pro:

1) Uzavření kupní smlouvy, popřípadě smlouvy, kterou s námi chcete uzavřít.

2) Plnění požadavků zákona.

3) Ochranu vašich životně důležitých zájmů.

4) Vaši informovanost o novinkách v našem sortimentu.

Jakým způsobem získáváme osobní údaje

Vaše osobní údaje nám sdělíte vy sami při vašem přihlášení na našem webu www.zbrane-sturm.cz, a to výhradně a pouze v tom případě, že se sami na náš web ze své svobodné vůle přihlásíte a vaše osobní údaje (jméno, příjmení, dodací adresu, datum narození, mail a telefonní číslo) nám takto sami poskytnete. Některé vaše osobní údaje můžeme shromažďovat automaticky s vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Na důvody zpracování vašich osobních údajů se nás můžete kdykoliv dotázat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

K čemu vaše osobních údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje používáme výhradně k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít požadovanou smlouvu o prodeji zboží, naplnili uzavřenou smlouvu, plnili některé zákonné požadavky (vůči PČR, Daňové správě a dalším státním orgánům),

Předání vašich osobních údajů jiným subjektům

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány níže:

K vašim osobních údajů budou mít přístup pouze zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, a vaše osobních údaje nesmí nikde šířit. Všichni zaměstnanci byli seznámeni s těmito interními pravidly o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudeme předávat žádným třetím osobám, pokud to nebude nutné z důvodu naplnění kupní smlouvy, uzavřené mezi námi, nebo naplnění zákonné povinnosti vůči státním orgánům.

Třetí osoby, jimž mohou být osobní údaje předány

Vaše osobní údaje budou vždy předány dopravcům, kteří se podílejí na dopravě zboží od nás k vám. (Týká se jméno, příjmení, dodací adresy, telefonního spojení).

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po nezbytně nutnou dobu, zákonem určenou. Pokud již vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, tak je neprodleně vymažeme.

V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, tak je doba zpracování uvedena v tomto souhlasu. 

Lhůta pro archivaci vašich osobních údajů je zakotvena v zákoně o DPH. Dle tohoto zákon jsme povinni archivovat vaše osobní údaje po dobu 10 let od okamžiku uskutečnění prodeje zboží. Nerozlišujeme v tomto případě, co nastalo dříve – platba, nebo dodání zboží.

Co můžete požadovat po nás

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom vám zaslali informaci, zda a které vaše osobní údaje zpracováváme. Kontaktujte nás E-Mailem – zbrane@sturm.cz. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, obdržíte od nás následující informace:

- které vaše osobní údaje zpracováváme a proč

- jak dlouho ještě budeme muset vaše osobní údaje archivovat

- kde si můžete stěžovat, pokud nebudete souhlasit se způsobem archivace vašich osobních údajů u nás.

- dále můžete požadovat, abychom opravili vaše nesprávně uvedené osobní údaje v našem archivu

 

Výmaz z naší databáze

Vaše osobní údaje bez zbytečného prodlení vymažeme na základě vaší žádosti, pokud tomu nebrání jiná legislativní povinnost. Nebudete však již moci u nás nadále nakupovat. Vaše osobní údaje budou pouze archivovány. Anonymní dodání zboží bohužel není možné.

Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány ve lhůtě 10 let od vašeho posledního nákupu u nás.

Vaše osobní údaje však nevymažeme ani z výše uvedených důvodů, pokud je zde dán jeden z níže uvedených důvodů:

b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;

d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na emailu zbrane@sturm.cz nebo písemně na adrese sídla či provozovny.

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na emailu zbrane@sturm.cz nebo písemně na adrese sídla či provozovny.